ساهموا!خرائط البلدان
AR EN ES  
ترجمة الى: EN ES  

مخيّم

Trapani (Localita Milo)

عنوان

Contrada Milo
91100 TRAPANI

بلاد: إيطاليا
إستشارة بطاقة هذه البلاد >

منظمة غير حكومية

- Praesidium )المنظمة الدولية للهجرة (في إطار مشروع

Via Nomentana, 62 - 00161 Roma Italia
(+39) 06 44 23 14 28
iomrome@iom.int
http://www.italy.iom.int/index.php

خريطة

قدرة المخيّم (عدد الأماكن)

مصدر


From 2011 to 2012
MEDU, Arcipelago CIE, 2013 : http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/ARCIPELAGOCIEsintesi.pdf
2013
Ministry of interior: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/1_013_doc_cie_documenti.pdf
2014
"Immigrazione. I numeri dell'accoglienza in provincia di Trapani", TP24.it, 13/06/2014 : http://www.tp24.it/2014/06/13/cronaca/immigrazione-i-numeri-dell-accoglienza-in-provincia-di-trapani/84231
2015
RoadMap Italiana, Ministero dell’Interno, 28-09-2015
2016
State of play of the hotspots capacity, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf, 05/07/2016
2017
Rapport Asso

الفترة القصوى للإحتجاز في البلاد (بالأيام)

مصدر


From 2000 to 2001
L. 40/1998 - "Turco - Napolitano" - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm 14/09/2014
From 2002 to 2008
L. 189/2002 - "Bossi - Fini" - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm 14/09/2014
From 2009 to 2011
L. 94/2009 - Disposizioni in materia di pubblica sicurezza. http://www.altalex.com/index.php?idnot=41644 14/09/2014
From 2012 to 2014
L. 129/2011 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/legge.129.2011.pdf 14/09/2014
2015
L. 30.10.2014, n. 163, in G.U. del 10.11.2014 suppl. ord.

تحذير! عن هذا المخيّم، تنقصنا المعلومات التالية:

- صورة
- رقم هاتف

ساهموا في هذه البطاقة

لإرسال الينا صور، التوجّه الى ساهموا!